Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór żłobki

Zasady naboru

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Niniejsza procedura zawiera tryb rekrutacji dzieci do żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej (zwanego dalej Zespołem).

§1
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.326 z zm.)
2. Statut Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXIX/41/18 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 06 lipca 2018 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§2
1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.
2. W przypadku gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku, rodzice/ opiekunowie prawni tego dziecka są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
3. Dzieci w żłobkach zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz poziomu rozwoju psychofizycznego.
4. Do żłobków wchodzących w skład ZŻM w Białej Podlaskiej mogą uczęszczać dzieci rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałe na terenie miasta Biała Podlaska. Dzieci, których rodzice nie są mieszkańcami Miasta Biała Podlaska mogą być przyjęte do żłobka pod warunkiem dysponowania przez żłobek wolnymi miejscami i po zawarciu porozumienia o partycypacji w kosztach opieki pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska w gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania rodziców dziecka.
5. Dzieci korzystające z usług żłobka są przenoszone od września roku następnego do starszej grupy wiekowej, bez konieczności ponownego składania wniosku rekrutacyjnego (nie biorą udziału w rekrutacji).
6. Przyjmowanie dzieci do żłobków odbywa się na podstawie rekrutacji przeprowadzanej przez Zespół.
7. Rekrutacja do żłobków wchodzących w skład Zespołu ma charakter ciągły, co oznacza, że składanie wniosków o przyjęcie dzieci do żłobków odbywa się przez cały rok.
8. Rekrutacja dzieci do żłobków podległych Zespołowi Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru https://zlobki.vulcan.net.pl/bialapodlaska
9. Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej zastrzega sobie prawo do unieważnienia i zmiany terminu naboru poprzez stronę internetową w przypadku np. zaistnienia niezależnych od niego problemów technicznych.
10. Ilekroć w Procedurze jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Rozdział II
Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka, dokumenty wymagane w procesie rekrutacji
§ 3
1. Miejsca w żłobku mogą uzyskać dzieci spełniające łącznie 3 warunki:
    a) są w wieku o którym mowa w § 2 ust.1;
    b) których rodzice są mieszkańcami miasta Biała Podlaska lub gminy wiejskiej Biała Podlaska;
    c) których rodzice pracują lub uczą się w systemie dziennym.
2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium zamieszkania jest oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu na terenie miasta Biała Podlaska.
3. Fakt zatrudnienia lub pobierania nauki w systemie dziennym przez rodziców, a także rodzica samotnie wychowującego dziecko wymaga udokumentowania.
4. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium określonego w ust.1 pkt c jest:
    a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego,
    b) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
    c) zaświadczenie zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów,
    d) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
5. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka prowadzonego przez Zespół Żłobków Miasta Biała Podlaska brane są pod uwagę punktowane kryteria preferencyjne:
     a) zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska - 100 pkt.
     b) zamieszkanie na terenie gminy wiejskiej Biała Podlaska - 30 pkt.
     c) wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt.
     d) niepełnosprawność kandydata - 10 pkt.
     e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 5 pkt.
     f) objecie kandydata pieczą zastępczą - 10 pkt.
     g) dziecko rodzica/rodziców pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym:
        1) obydwoje rodzice/opiekunowie prawni - 10 pkt.
        2) jedno z rodziców/opiekunów prawnych oraz samotny rodzic/opiekun prawny - 5 pkt.
6. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium określonego w pkt 5 ust. d jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (do wglądu).
7. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium określonego w pkt. 5 ust. c jest oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z trudną sytuacją rodziny, w trybie wyjątkowym wymagającym natychmiastowego działania, do żłobka może zostać przyjęte dziecko z pominięciem warunku określonego w pkt 1 ust. g i preferencji określonych w pkt. 5.
9. Przy uzyskaniu jednakowej liczby punktów przez kilku kandydatów decyduje data złożenia wniosku.
10. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów decydujących o przyjęciu dziecka do żłobka muszą zostać złożone w okresie po potwierdzeniu uzyskania miejsca na liście dzieci przyjętych do żłobka do momentu podpisania umowy o objęcie dziecka opieką.
11. W przypadku przyjęcia dziecka:
    a) w trakcie roku szkolnego w związku ze zwolnieniem miejsca w placówce, rodzice zobowiązani są dostarczyć dokumenty w ciągu 3 dni od powzięcia informacji z administracji Zespołu Żłobków Miejskich o przyjęciu dziecka,
    b) w rekrutacji rocznej - rodzice zobowiązani są dostarczyć dokumenty w terminie wskazanym przez dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich.
14. Przed podpisaniem umowy w sprawie korzystania z usług żłobka, rodzic zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie pochodzące od lekarza pediatry lub lekarza specjalisty, pod opieką którego dziecko się znajduje o możliwości uczęszczania dziecka do żłobka ( wraz z informacją o alergiach, uczuleniach, chorobach przewlekłych etc.) lub złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.
15. Nieprzedstawienie dokumentów o których mowa w ust. 14 skutkować będzie odmową podpisania umowy w sprawie korzystania z usług żłobka.
16. Przedłożenie nieprawdziwych lub niezgodnych ze złożonym elektronicznie wnioskiem dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów skutkuje wykluczeniem z rekrutacji.
17. Przyjęcia do żłobka realizowane są w okresie całego roku w zależności od liczby wolnych miejsc w żłobku, w poszczególnych grupach wiekowych.
18. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku trwającej powyżej 30 dni można przyjąć na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.
19. Przyjęcie dziecka do żłobka w przypadku określonym w ust. 18 odbywa się na zasadach określonych w ust.17

Rozdział III
Przebieg rekrutacji
§4
1. Warunkiem zarejestrowania wniosku w systemie jest:
    a) zapoznanie się rodzica z zasadami rekrutacji dzieci do żłobków oraz ich akceptacja,
    b) wypełnienie wniosku w formie elektronicznej (https://zlobki.vulcan.net.bialapodlaska).
W przypadku braku możliwości skorzystania z Internetu, ZŻM (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) umożliwi dostęp do urządzenia informatycznego w Żłobku Miejskim „Akademia Małego Odkrywcy” przy ul. Leszczynowej 16, 21-500 Biała Podlaska.
    c) w przypadku wniosku złożonego przed 04.05.2020 r. aktywowanie linku przesłanego przez MZŻ na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku rekrutacyjnym, po uprzedniej weryfikacji i akceptacji danych. Szczegóły dotyczące złożonych wniosków tradycyjnych (papierowych) regulują przepisy przejściowe określone w §7.
2. Etapy składania wniosku elektronicznego:
    a) zapoznanie się z informacjami o żłobkach podległych ZŻM w tym z regulaminem ZŻM i procedurą rekrutacyjną,
    b) wskazanie przez rodziców maksymalnie 2 żłobków z uwzględnieniem pierwszego, drugiego wyboru według swoich preferencji,
    c) wypełnienie elektronicznego formularza (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką),
    d) zatwierdzenie wprowadzonych danych,
    e) potwierdzanie zgłoszenia nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku, za pomocą platformy informatycznej po zalogowaniu się na swoje konto,
    f) po wypełnieniu wniosku należy dokument wydrukować, podpisać i dostarczyć do administracji Zespołu Żłobków Miejskich celem zaakceptowania wniosku.
3. Miejsce na liście oczekujących wskazywane przez system nie jest równoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc w tejże grupie.
4. W przypadku wieloraczków (np. bliźniąt) ważne jest miejsce na liście oczekujących nadane wnioskowi pierwszego dziecka, co nie zwalnia rodzica z obowiązku wypełnienia wniosku dla pozostałych dzieci.
5. W przypadku rekrutacji rocznej (przyjęcia dzieci od września) rodzic otrzymuje informację o wstępnym przyjęciu dziecka za pomocą systemu do elektronicznego naboru i ma obowiązek potwierdzić zamiar skorzystania z miejsca w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników naboru.
6. W przypadku braku potwierdzenia lub niezgodności dokumentów z formularzem zgłoszeniowym następuje anulowanie złożonego wniosku.
7. Jeżeli w trakcie roku szkolnego zwalnia się miejsce, pracownik Zespołu zawiadamia rodzica kolejnego dziecka z listy oczekujących (wg miejsca w konkretnej grupie wiekowej) i ustala z rodzicem termin oraz warunki przyjęcia dziecka.
8. Przetwarzanie danych zawartych we wniosku następuje wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.


Rozdział IV
Skład i praca komisji rekrutacyjnej
§5
1. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnych wchodzą:
    a) Dyrektor Zespołu – przewodniczący Komisji,
    b) pracownik Zespołu zajmujący się rekrutacją- członkowie Komisji,
    c) przedstawiciel kadry opiekuńczo-wychowawczej.
3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, którego załącznikiem jest lista dzieci przyjętych do żłobka.
4. Pracownik Zespołu sporządza po przeprowadzonej rekrutacji listy dzieci zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną do konkretnych żłobków od dnia 1 września.
5. Zadaniem pracownika ds. rekrutacji jest nadzór nad przebiegiem rekrutacji, przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym oraz informowanie w trakcie roku szkolnego rodziców o możliwości przyjęcia dziecka do placówki.
6. Zadaniem dyrektora żłobka jest podpisanie umowy z rodzicami oraz udzielenie im niezbędnych informacji w zakresie opieki w placówce.
7. W przypadku nieobecności dyrektora żłobka sprawy dotyczące rekrutacji załatwia osoba upoważniona przez dyrektora Zespołu.


Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 6
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest zawarcie z Zespołem Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej przez rodzica dziecka stosownej umowy w sprawie korzystania z usług żłobka.
2. Umowę o której mowa w § 6 ust.1 niniejszej procedury z rodzicem dziecka zawiera dyrektor Zespołu na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa.

Rozdział VI
Przepisy przejściowe
§ 7
1. Potwierdzone wnioski rekrutacyjne złożone drogą tradycyjną do dnia 04.05.2020 r.
biorą udział w rekrutacji z zachowaniem terminu ich złożenia.
2. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest aktywacja wniosku elektronicznego poprzez pierwsze logowanie za pomocą linku aktywacyjnego dostarczonego na wskazany przez rodziców adres e- mail.
3. Od 05.05.2020 r. rodzice zobowiązani są dokonać aktywacji kont na platformie elektronicznej w celu potwierdzenia dokonania zapisu dziecka do żłobka,
4. Ostatniego dnia roboczego maja na aktywowane konta rodziców nastąpi przesłanie informacji o wynikach naboru.
5. Po uzyskaniu informacji dotyczącej wyniku naboru oraz potwierdzeniu przyjęcia dziecka rodzic zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty zgodnie z §3 pkt. 4 o ile nie zostały one złożone wcześniej oraz podpisać umowę w terminie określonym przez dyrektora placówki.Regulamin zapisów elektronicznych
do Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej

§ 1.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. System elektronicznego naboru - platforma elektroniczna wspomagająca procedurę zapisu dziecka do Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej, umożliwiająca składanie wniosków w trybie całorocznym, porządkująca jednocześnie składane wnioski w oparciu o ustalone kryteria zapisów elektronicznych do Żłobków prowadzonych przez Gminę Miasta Biała Podlaska, a także o datę złożenia wniosku, zwanym dalej Systemem.
2. Wniosek - dokument sporządzony w formie elektronicznej, składany w Systemie przez rodzica.
3. Żłobek — placówka opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Białej Podlaskiej.
4. Dyrektor osoba kierująca i zarządzająca Zespołem Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej, zatrudniana przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Rodzic oznacza również opiekuna prawnego dziecka.


§ 2.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA.

1. Wniosek składany przez rodzica zawiera, m.in. następujące dane:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka„
2) imiona i nazwiska oraz PESELE rodziców dziecka,
3) dane kontaktowe rodziców dziecka, tj. (telefon, adres poczty elektronicznej
e-mail),
4) adres miejsca zameldowania/zamieszkania rodziców i dziecka,
5) miejsce pracy rodziców dziecka,
6) informację o samotnym wychowywaniu dziecka jeśli dotyczy,
7) informację dotyczącą wyboru żłobka,
8) wypełnioną tabelę kryteriów punktowych,
9) zgodę na przetwarzanie przez żłobek danych, o których mowa we wniosku wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki,
10) oświadczenie o zgodności ze stanem rzeczywistym danych zawartych we wniosku, pod rygorem usunięcia wniosku z systemu elektronicznego naboru.
2. W przypadku braku odpowiednich urządzeń, pozwalających na uzyskanie dostępu do sieci Internet dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w administracji żłobka. W takim przypadku wniosek jest wprowadzany do systemu elektronicznego naboru przez upoważnionego pracownika żłobka w obecności rodzica. Na potwierdzenie złożenia wniosku drukowany jest w dwóch egzemplarzach formularz z wypełnionymi danymi, na których rodzic składa podpis. W takim przypadku we wniosku podaje się adres poczty elektronicznej żłobka.
3. Na etapie rekrutacji rodzic może zmieniać dane w zakresie kryteriów i danych osobowych we wniosku. Rodzic, który chce dokonać zmiany w zakresie wyboru innego żłobka startuje od nowa w rekrutacji, przy czym Zespół Żłobków Miejskich nie gwarantuje, że dziecko zostanie przyjęte do żłobka. Rodzic dokonuje zmiany na własną odpowiedzialność.
4. W momencie złożenia wniosku w formie papierowej do administracji Zespołu Żłobków Miejskich następuje jego akceptacja przez system i uzyskuje on status „ZAAKCEPTOWANY”.
5. Po złożeniu wniosku system elektronicznego naboru automatycznie nalicza punkty i określa jednocześnie pozycję, na której został zakwalifikowany dany wniosek.
       1) Zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska - 100 pkt.
       2) Zamieszkanie na terenie gminy wiejskiej Biała Podlaska - 30 pkt.
       3) wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt.
       4) niepełnosprawność kandydata - 10 pkt.
       5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 5 pkt.
       6) objecie kandydata pieczą zastępczą - 10 pkt.
       7) dziecko rodzica/rodziców pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym:
          a) obydwoje rodzice/opiekunowie prawni - 10 punków
          b) jedno z rodziców/opiekunów prawnych oraz samotny rodzic/opiekun prawny - 5 punktów
6. W momencie zmiany statusu wniosku w systemie z „ZAAKCEPTOWANY” na „WSTĘPNIE PRZYJĘTY” należy potwierdzić chęć korzystania z usług żłobka terminie 3 dni i dostarczyć pozostałe wymagane dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami (zależnie od sytuacji rodzinnej składającego wniosek) umieszczone na stronie żłobka https://zlobek.bialapodlaska.pl/skarbiec-skrzata/index.php/wnioski-do-pobrania/
7. Rodzic po wprowadzaniu unikalnego hasła zabezpieczającego może na bieżąco śledzić pozycję dziecka na liście oczekujących. W przypadku utraty (zapomnienia) hasła, system elektronicznego naboru umożliwia odzyskanie hasła zgodnie z procedurą wskazaną na stronie.
8. Wniosek jest ważny 180 dni od daty zapisu. UWAGA ! Rodzic przyjmuje do wiadomości konieczność potwierdzania (przedłużenia) wniosku w sposób i w trybie określonym przez administratora systemu.
9. System wysyła na 30 dni przed datą utraty ważności wniosku wiadomość e-mail z przypomnieniem o konieczności przedłużenia wniosku, jeśli w tym czasie wniosek nie zostanie przedłużony system wysyła kolejny e-mail 7 dni przed utratą ważności.
10. Rodzic ma obowiązek aktualizacji zapisu przed utratą jego ważności a wiadomości e-mail mają tylko charakter przypominający.
11. W przypadku braku potwierdzenia wniosku ze strony rodzica w terminie 7 dni po dacie wysłania drugiej wiadomości e-mail wniosek zostanie automatycznie przeniesiony do wniosków „NIEWAŻNYCH” i traci zdobyte punkty za czas oczekiwania oraz miejsce w kolejce.
UWAGA ! ponowna rejestracja wymaga powtórzenia procesu zapisu.
12. W przypadku gdy wniosek został złożony za pomocą adresu e-mail administracji żłobka system wysyła prośbę o potwierdzenie aktualności wniosku na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.
13. W przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku dyrektor:
a. dokonuje wyboru dziecka do przyjęcia według kolejności wynikającej z listy wyświetlanej przez system, z uwzględnieniem wieku dziecka oraz kwalifikacji do określonej grupy wiekowej i zmienia status wniosku na: „WSTĘPNIE PRZYJĘTY”
b. informuje rodziców o terminie spotkania w celu ustalenia przyjęcia dziecka wraz z podaniem stosownej informacji praktycznej dotyczącej sposobu przyjęcia dziecka (np. procedury przyjęcia, wymaganej dokumentacji itp.), Informacja ta jest przekazywana rodzicom w formie elektronicznej (wiadomości e-mail) albo w formie telefonicznej - w takim przypadku dyrektor zobowiązany jest do spisania notatki służbowej w systemie.
14. W przypadku braku możliwości kontaktu przez kolejne 3 dni robocze lub w przypadku, gdy rodzic, bez podania przyczyny, nie zgłosi się w wybranym żłobku w wyznaczonym terminie lub nie uzgodni innego terminu spotkania, wniosek otrzymuje status „NIEWAŻNY', a dyrektor wdraża procedury opisane w 2 ust. 14 i następnych w celu przyjęcia kolejnego dziecka.
15. W przypadku zakwalifikowania dziecka do opieki żłobkowej, rodzic przedstawia dokumenty o spełnieniu zaznaczonych we wniosku kryteriów - zatrudnieniu, nauce w systemie dziennym, stopniu niepełnosprawności, itp
16. Jeśli przedstawione dokumenty potwierdzą niezgodność danych, przyjmuje się, że dane kryterium nie jest spełnione, a wniosek podlega obowiązkowej aktualizacji przez rodzica. Taka sama procedura obowiązuje w przypadku nieprzedstawienia dokumentów.
17. Jeśli po aktualizacji, o której mowa w 2 ust, 17 wniosek nie otrzymał najwyższej liczby punktów, dziecko nie zostaje przyjęte do żłobka.
18. W przypadku zakwalifikowania dziecka do opieki żłobkowej rodzic przed podpisaniem umowy składa dokumenty zawierające dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka i osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka.
19. Dyrektor dokonuje zmiany w systemie naboru elektronicznego statusu wniosku z „WSTĘPNIE PRZYJĘTY” na „PRZYJĘTY",
20. W przypadku rezygnacji z opieki żłobkowej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wniosku z systemu elektronicznego naboru lub poinformowania dyrektora żłobka w sytuacji, kiedy wniosek został złożony w administracji żłobka.
21. W przypadku zmiany danych, o których mowa w I pkt 2 Regulaminu rodzic zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji wniosku w systemie elektronicznego naboru lub poinformowania dyrektora żłobka w sytuacji, kiedy wniosek został złożony w administracji żłobka.
22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się objęcie opieką żłobkową dziecka znajdującego się w wyjątkowej sytuacji (dotyczy to zwłaszcza dzieci z domów dziecka, dzieci z ośrodków pomocy ofiarom przemocy, dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, itp.). W takim przypadku objęcie dziecka opieką żłobkową następuje poza kolejnością za zgodą Prezydenta Miasta Biała Podlaska.
23. Żłobek zwraca uwagę, że ze względu na okresową aktualizację wniosków, przeprowadzaną w oparciu o ustalone kryteria, możliwa jest zmiana miejsca wniosku na liście oczekujących (przesunięcie na wyższą bądź niższą pozycję w zależności od wartości punktowej wynikającej z aktualnej sytuacji składającego wniosek).
24. Dzieci zapisane do żłobka do dnia wejścia w życie regulaminu biorą udział w rekrutacji z uwzględnieniem faktycznej daty zapisu.


§ 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy sporne dot. funkcjonowania systemu zapisu elektronicznego będą rozstrzygane przez dyrektora w terminie do dwóch tygodni od dnia wpływu wniosku przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres administracji żłobka.
2. Żłobek zastrzega sobie prawo przyjęć dzieci zgodnie z pozycją wynikającą z listy oczekujących w miarę posiadanych miejsc do odpowiednich wiekowo, zgodnych z etapem rozwoju psychofizycznego — grup żłobkowych.