Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór żłobki

Zasady naboru

Procedura naboru do Żłobków Miejskich w Białymstoku


1.     Procedura naboru do Żłobków Miejskich w Białymstoku prowadzona jest w systemie elektronicznym.
2.    System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w statutach poszczególnych żłobków.
3.    Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia odbywają się w przypadku posiadania wolnych miejsc w Żłobkach Miejskich w Białymstoku.
4.    Nabór jednorazowy skumulowany odbywa się w chwili przejścia dzieci do przedszkoli tzn. następuje jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących i do 20 czerwca każdego roku zostaną podane do publicznej wiadomości wstępne listy dzieci przyjętych od 01 września danego roku.
5.    W celu zapisania dziecka do żłobka rodzic (opiekun prawny) rejestruje  dziecko w systemie elektronicznym, następnie drukuje z systemu wypełniony przez siebie wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka i dostarcza go do żłobka pierwszego wyboru.
6.    Rodzic (opiekun prawny) zapisując dziecko do żłobka może wskazać we wniosku trzy żłobki, przy czym:
    1)    w czasie głównego naboru do żłobka przyjmowane są dzieci z pierwszego wyboru zgodnie z kolejnością na liście oczekujących, z zastrzeżeniem pkt. 7;
    2)    w czasie naborów uzupełniających decyduje kolejność na liście oczekujących niezależnie od tego, czy jest to żłobek pierwszego, drugiego czy trzeciego wyboru, z zastrzeżeniem pkt. 7. 
7.    Data złożenia wniosku w formie papierowej w żłobku pierwszego wyboru oraz jednoczesne potwierdzenie przez żłobek w systemie stanowi datę złożenia wniosku od której biegnie termin oczekiwania na żłobek.
8.    Żłobek pierwszego wyboru zarządza danymi osobowymi wnioskodawcy.
9.    Dzieci w żłobku przyjmowane są do grup według zbliżonego wieku.
10.    Warunki przyjęcia dziecka do żłobka:
1)    spełnienie kryteriów naboru zamieszczonych poniżej;
2)    pozycja na liście oczekujących;
3)    wolne miejsce w grupie wiekowej.
11.    Warunki przyjęcia dziecka do żłobka określone w pkt 10 muszą wystąpić łącznie.
12.     Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka oprócz wymogów z pkt. 10 i 11 jest złożona karta zgłoszeniowa i zawarta na jej podstawie pisemna umowa o korzystanie z usług żłobka.
13.    W przypadku nie posiadania dostępu do Internetu, na prośbę rodzica/ opiekuna dziecka zapisu może dokonać właściwy pracownik Żłobka.
14.    Przez okres sześciu miesięcy dziecko jest zapisane na liście oczekujących. Przed upływem tego terminu rodzic otrzyma e-maila z przypomnieniem o konieczności potwierdzenia w systemie, iż w dalszym ciągu oczekuje na miejsce w żłobku. Brak potwierdzenia spowoduje automatyczne usunięcie przez system z listy oczekujących.
15.    Dzieci kontynuujące uczęszczanie do żłobka nie biorą udziału w ponownej rekrutacji.

Kryteria naboru
Zgodne z uchwałami Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia Statutów Żłobków Miejskich w Białymstoku (dla Żłobków Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7), uchwałą z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 8 w Białymstoku oraz uchwałami z dnia 25 listopada 2019 r. i 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego Nr 3.
1.    Do Żłobków Miejskich przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
2.     Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się – w przypadku pełnych rodzin, zaś w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – rodzica (opiekuna prawnego) pracującego względnie uczącego się.
3.    Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazywania podatku niż Miasto Białystok.
4.    Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy i matki przebywające na urlopie macierzyńskim w rozumieniu KP.
5.    Do żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych potwierdzone przez okazanie do wglądu książeczki zdrowia dziecka z wpisem wykonanych szczepień. W przypadku dzieci posiadających przeciwskazania do szczepień potwierdzone zaświadczeniem od lekarza: pediatry lub rodzinnego.
6.    W żłobku obowiązują preferencje dla następujących grup dzieci:
    1)    dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających Białostocką Kartę Dużej Rodziny w proporcji jedno dziecko na dziesięcioro z kolejki w czasie głównego naboru do Żłobka;
    2)    rodzeństwo dzieci uczęszczających do tego samego Żłobka;
    3)    dzieci pracowników danego Żłobka
7.    W Żłobku Miejskim Nr 1 Integracyjnym w Białymstoku preferencje w przyjęciu mają dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w proporcji jedno dziecko na pięcioro w grupie pięcioosobowej będącej pod opieką jednej opiekunki w przeliczeniu na wszystkie opiekunki, zgodnie z datą złożenia wniosku potwierdzoną przez Żłobek.
8.    W Żłobku Miejskim Nr 5 w Białymstoku preferencje w przyjęciu do tej placówki mają dzieci wymagające diet eliminacyjnych posiadające zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności stosowania określonej diety.
9.     Rodzic ma obowiązek o każdej zmianie sytuacji w kwestii dotyczącej zatrudnienia, miejsca zamieszkania bądź miejsca odprowadzania podatku, powiadomić Dyrektora Żłobka na piśmie.