• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór żłobki

Zasady naboru

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKÓW GMINNYCH

W BRZEŹNICY i NAGAWCZYNIE


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.      Regulamin Organizacyjny Żłobka Gminnego w Brzeźnicy i Nagawczynie zwany dalej „Regulaminem” określa organizację pracy Żłobka.

2.      Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego określają w szczególności:

a)   organizację pracy Żłobka, w tym czas pracy Żłobka, obsadę kadrową,

b)  zasady funkcjonowania Żłobka,

c)   zakres współpracy ze Żłobkiem, dostęp do informacji o rozwoju dziecka, warunkach          
i sposobie udzielania świadczeń przez Żłobek - rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, zwanych dalej ,,rodzicami”,

d)  organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:

-          prawa i obowiązki rodziców,

-          prawa dziecka,

-          obowiązki Żłobka w razie nieszczęśliwego wypadku,

-          organizację pracy Żłobka i szczegółowy zakres działań. 

3.      Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:

a)      żłobku – należy przez to rozumieć Żłobek Gminny w Brzeźnicy i Nagawczynie,

b)     dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Gminnego w Brzeźnicy i Nagawczynie,

c)      rodzicu - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.  

 

§ 2

Podstawę prawną działalności Żłobka określa w szczególności:

1.    Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r., poz.603 z późn.zm.),

2.    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.  Nr 233, poz. 1458 z późn. zm.),

3.    Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875  z późn. zm.),

4.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

5.    Uchwała Rady Gminy Dębica nr XLIV/491/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Brzeźnicy  

 

§ 3

1.      Żłobek Gminny w Brzeźnicy i Nagawczynie  jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

2.      Podmiotem tworzącym żłobek jest Gmina Dębica.

3.      Siedziba żłobka mieści się w Brzeźnicy, ul. Szkolna 4 a, 39-207 Brzeźnica oraz Nagawczyna 109E, 39-200 Dębica

4.      Obszarem działania żłobka jest Gmina Dębica.

5.      Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

§ 4

1.  Podstawowym celem żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci uprawnionych.

2.  Do zadań żłobka w szczególności należy:

a)   zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

b)  zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez  prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem wieku dziecka oraz jego indywidualnych potrzeb,

c)   stworzenie warunków do rozwijania samodzielności w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych oraz wspieranie aktywności dziecka, 

d)  stosowanie odpowiedniego, zgodnie z wymogami zdrowego żywienia dietetycznego,

e)   prowadzenia zajęć wspomagających indywidualny rozwój dzieci niepełnosprawnych,  

f)   zapewnienie bezpieczeństwa ( fizycznego i emocjonalnego), 

h)  kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie do zgodnego współdziałania w gronie rówieśników,

i)  rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.

§ 5

Żłobek, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:

1.      dobrem dziecka.

2.      potrzebą wyrównania deficytów rozwodowych.

3.      koniecznością wspierania rozwoju dziecka.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA

§ 6

Grupy dziecięce

1.      W celu realizacji zadań żłobka, dla zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia, właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci, dyrektor zatrudnia w poszczególnych grupach dziecięcych, odpowiednią do liczby dzieci ilość pracowników.

2.      Dyrektor Żłobka określi w drodze zarządzenia ilość grup, ich strukturę wewnętrzna oraz obsługę etatową,

 

§ 7
Czas pracy

1.      Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przez dyrektora żłobka przerwy wakacyjnej przypadającej w miesiącach letnich (lipiec lub sierpień). Czas urlopowania podaje się w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń najpóźniej do 31 stycznia danego roku.

2.      W okresie przerwy wakacyjnej żłobek nie wykonuje usług opiekuńczo wychowawczych,     a rodzice zobowiązani są do zapewnienia opieki we własnym zakresie. 

3.      Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16.30  przez 11 miesięcy w roku i zapewnia opiekę  względem każdego dziecka do 10 godzin dziennie
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodziców wydłużony powyżej 10 godzin dziennie za dodatkową opłatą.

5.      Dyrektor żłobka może zmienić godziny pracy żłobka po przeprowadzeniu analizy czasu pobytu dzieci oraz po rozpatrzeniu opinii rodziców. Zmiana zostaje podana w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w żłobku oraz na stronie internetowej.

 

§ 8

Zasady naboru dzieci.

1.        Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc.

2.        Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według zbliżonego wieku.

3.        Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się, gdy dwoje rodziców pracuje lub uczy się w przypadku rodzin albo rodzica pracującego względnie uczącego się, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

4.        Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców mieszkańców Gminy Dębica, niewskazujących
w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazywania podatku niż właściwy dla Gminy Dębica.

5.        Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy.

6.        Rodzice mają obowiązek o każdej zmianie sytuacji w kwestii dotyczącej zatrudnienia powiadomić dyrektora żłobka na piśmie.

7.        Zapisy  do żłobka  realizowane są przez elektroniczny i papierowy system naboru.

8.        Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:

a)      kryteriów naboru.

b)      ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej,

c)      miejsca na liście oczekujących, wskazywanego przez system.

9.      Kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka wynikają z treści statutu Żłobka Gminnego w Brzeźnicy  i Nagawczynie stanowiącego załącznik do Uchwała Rady Gminy Dębica nr XLIV/491/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. oraz Uchwały Rady Gminy Dębica nr XXIV/251/2020 z dnia 6 listopada 2020r. Każdemu z kryteriów przypisano punktację liczbową.

10.  Kryteria przyjęć do Żłobka i punktacja:

Lp.

Opis kryterium

Punktacja

1.

Zamieszkanie:

a)      oboje rodziców zamieszkuje na terenie Gminy Dębica

b)      samotny rodzic zamieszkuje na terenie Gminy Dębica

c)      rodzice nie mieszkają na terenie Gminy Dębica

 

20

20

0

2

Zatrudnienie/nauka w systemie dziennym, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego,

a)      oboje rodzice pracują/uczą się w systemie dziennym, prowadza gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą

b)      rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje / uczy się w systemie dziennym; prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą

c)      jeden z rodziców pracuje / uczy się w systemie dziennym; prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą

 

 

20

 

20

 

 

10

 

3

 

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

 

 

3

4

Niepełnosprawność

a)      dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub ma rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością

b)      oboje lub jeden z rodziców dziecka którego dotyczy wniosek legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

 

3

 

 

3

 

5

Deklarowany czas pobytu dziecka w Żłobku

a)      8 i więcej godzin

b)      od 5 do 8 godzin

c)      poniżej 5 godzin

 

10

2

0

 

6.

 

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Żłobka

 

1

 

 

11.  Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez Rodziców we wniosku potwierdzonym w Systemie przez pracownika żłobka.

12.  Na żądanie dyrektora Żłobka i w terminie przez niego ustalonym rodzice przekazują do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w Uchwale Rady Gminy Dębica nr XLIV/491/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. oraz w Uchwale Rady Gminy Dębica nr XXIV/251/2020 z dnia 6 listopada 2020r.

13.  Rodzic zapisując dziecko do żłobka loguje się w systemie elektronicznego naboru do Żłobka Gminnego w Brzeźnicy lub Nagawczynie:

-                w systemie zapisuje dziecko do żłobka,

-                drukuje kartę rekrutacji dziecka do żłobka, którą składa do żłobka w celu zarejestrowania.

14.  W przypadku nie posiadania dostępu do Internetu, na prośbę rodzica/ opiekuna dziecka zapisu dokona właściwy pracownik żłobka. 

15.  Potwierdzona karta rekrutacji określa miejsce na liście rezerwowej.

16.  Sześć miesięcy dziecko jest zapisane na liście rezerwowej. Przed tym terminem rodzic otrzyma e-maila z przypomnieniem o konieczności potwierdzenia w systemie oczekiwania na miejsce w żłobku. Brak osobistego potwierdzenia spowoduje usunięcie przez system z listy oczekujących.

17.  System wymaga regularnego potwierdzania oczekiwania w okresach 6-cio miesięcznych.

18.  Sprawy związane z przyjęciem dziecka do żłobka należą do  wyłącznej kompetencji dyrektora żłobka.

 

 

§ 9

Przyjęcie dziecka 

1.      Informację o przyjęciu dziecka do żłobka, rodzice  uzyskują w drodze e-maila wygenerowanego przez system naboru elektronicznego, telefonicznie oraz poprzez wywieszenie w siedzibie żłobka list dzieci przyjętych. 

2.      Przy przyjęciu dziecka do żłobka rodzice zobowiązani są:

-          uzupełnić kartę zapisu (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),

-          podpisać umowę na świadczenie usług  (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),

-          doręczyć „Zaświadczenie lekarskie” (załącznik nr  3 do niniejszego Regulaminu),

-          uzupełnić „Upoważnienie odbioru dziecka ze Żłobka” (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu)

-          zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawartego w umowie.

3.      Dokumenty, o których mowa w ust.2 muszą być złożone, a umowa podpisana najpóźniej pierwszego dnia korzystania dziecka z usług żłobka. 

 

§ 10

Rada Rodziców

1.      W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci korzystających ze świadczeń żłobka. 

2.      Rada Rodziców jest organem opiniodawczym w sprawach dotyczących korzystania dzieci z usług żłobka.

3.      Rada Rodziców może być wybrana na pierwszym zebraniu rodziców w głosowaniu.

4.      Rada Rodziców może liczyć od 3 do 6 członków.

 

§ 11

Skreślenie z listy

1.      Dyrektor żłobka ma prawo skreślić z listy dziecko w przypadku:

a)      niezgłoszenia się dziecka do Żłobka w terminie 14 dni od daty wyznaczonej w umowie przyjęcia

b)      dziecka do Żłobka i nieusprawiedliwienia w tym terminie nieobecności dziecka,

c)      nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres co najmniej jednego miesiąca bez przedstawienia uzasadnionej przyczyny,

d)      zalegania z opłatą za pobyt i/lub wyżywienie dziecka w Żłobku, za okres co najmniej jednego miesiąca,

e)      zatajenia przy wypełnieniu „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka” lub w trakcie pobytu dziecka
w Żłobku informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w Żłobku,

f)       wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w Żłobku.  

 

§ 12

Zasady współpracy z Rodzicami

1.      Dzieci przyjmowane są do żłobka w godzinach wynikających z potrzeb rodziców, zdeklarowanych w umowie. 

2.      Rodzice zobowiązani są do zgłaszania planowanej nieobecności dziecka z  wyprzedzeniem, najpóźniej dzień przed dniem nieobecności, w przypadku nagłym (choroba dziecka)
w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 9.00.  

3.      Ze względów sanitarno – epidemiologicznych dzieci oddawane do żłobka powinny być czyste, co oznacza czystość ciała, włosów i odzieży oraz powinny mieć krótko obcięte paznokcie.

4.      W przypadku nie przestrzegania przez rodziców zasad podanych w ust. 3 pracownik opiekujący się dzieckiem ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do żłobka, do czasu uregulowania stwierdzonych niedociągnięć.

5.      Do żłobka nie będą przyjmowane dzieci chore, w razie stwierdzenia zachorowania  w trakcie pobytu w żłobku, rodzice lub opiekunowie prawni na wezwanie żłobka winni bezzwłocznie odebrać dziecko. 

 

§ 13

Zasady odbioru dziecka

1.      Dzieci ze żłobka mogą odbierać wyłącznie rodzice. Za pisemną zgodą rodziców dziecko może być odebrane przez imiennie upoważnioną  pełnoletnią osobę.

2.      Ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci personel żłobka nie będzie zezwalał na odbiór dzieci:

a)      osobom będącym w  stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będących pod wpływem środków odurzających,

b)      osobom nie wymienionym w upoważnieniu do odbioru dziecka,

c)      niepełnoletnim.  

3.      W przypadku o którym mowa w ust. 2  dziecko pozostawia się w żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

4.      W przypadku nie odebrania dziecka ze żłobka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy placówki, a także w przypadku nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożliwości skontaktowania się z rodzicami lub osobą upoważnioną dyrektor żłobka zawiadomi najbliższą jednostkę policji.

5.      Osoba upoważniona, o której mowa w ust. 1 zobowiązana jest do okazania dowodu tożsamości.

 

§ 14

Obowiązki rodziców

1.      Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do: 

a)      przestrzegania zasad funkcjonowania żłobka zawartych w statucie żłobka, Regulaminie organizacyjnym oraz w zawartej umowie na korzystanie z usług żłobka,

b)      współdziałania ze żłobkiem w zakresie wszelkich spraw związanych z pobytem dziecka
w żłobku, 

c)      przyprowadzania do żłobka dziecka wyłącznie zdrowego,      

d)      przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę upoważnioną
w godzinach zadeklarowanych w umowie, 

e)      zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka w żłobku, a w przypadku choroby najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 9.00, 

f)       natychmiastowego powiadomienia żłobka w przypadku choroby zakaźnej lub choroby mogącej wpłynąć na stan zdrowia pozostałych dzieci korzystających z usług żłobka, 

g)      terminowego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku zgodnie z zasadami określonymi
w umowie,

h)      uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez personel w grupach dziecięcych. 

2.      Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w odzież, bieliznę, środki higieniczne, materiały plastyczne do zajęć oraz inne artykuły jakie należy dostarczyć do żłobka (szczegółowy wykaz  podaje dyrektor).

3.      Zobowiązuje się rodziców do podawania aktualnych informacji dotyczących miejsca zamieszkania, zatrudnienia oraz numerów telefonów umożliwiających kontakt.

 

§ 15

Prawa rodziców i dzieci korzystających z usług Żłobka

1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka korzystającego z usług żłobka mają prawo do:

a)       pełnej i rzetelnej informacji na temat dziecka,

b)      uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów dziecka,

c)       wglądu do dokumentacji dotyczącej pracy z dzieckiem,

d)      wnoszenia skarg i wniosków  w zakresie  wykonywania przez żłobek swoich zadań,

e)       powołania do współpracy Rady Rodziców.

2.    Skargi i wnioski, o których mowa w ust.1 lit. d można składać  w formie  ustnej lub pisemnej do dyrektora żłobka w godzinach urzędowania.

3.      Wszystkie złożone skargi  podlegają zarejestrowaniu, a następnie rozpatrzeniu bez

zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu dwóch tygodni,  a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu miesiąca.

4.      Dziecko korzystające z opieki żłobka ma prawa wynikające z praw dziecka,
w szczególności dotyczą one: 

a)      poszanowania godności,

b)      korzystania ze świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych realizowanych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, dostępnymi metodami i środkami, zasadami etyki oraz szczególną starannością,

c)      korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb,

d)      prawidłowego zaspokojenia potrzeb żywieniowych,

e)      zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i ruchowych.

 

§ 16

Choroba dziecka

1.      W przypadku choroby dziecka lub wystąpienia choroby zakaźnej w środowisku oraz innych przyczyn wywołujących nieobecność dziecka w żłobku należy zgłosić ten fakt w pierwszym dniu nieobecności dziecka dyrektorowi lub pracownikowi opiekującemu się dzieckiem w grupie (telefonicznie  lub osobiście).

2.      W przypadku przewlekłej choroby dziecka należy uzgodnić z dyrektorem żłobka czasookres nieobecności dziecka, podając przybliżoną datę planowanego powrotu dziecka.

 

§ 17

Agresja dziecka

1.      Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia
i zdrowia samego dziecka oraz innych dzieci po konsultacji z psychologiem informuje się
o tym rodziców dziecka. Agresywne zachowania dziecka odnotowywane są w właściwym rejestrze i są podstawą do zaprzestania świadczenia usług przez żłobek.

2.      Jeżeli rodzice kwestionują konieczność zaprzestania korzystania z usług z przyczyn o których mowa w ust.1 zobowiązani są do konsultacji z poradnią psychologiczną małych dzieci
i przedstawienia na tę okoliczność stosownych dowodów.

 

§ 18

Przemoc domowa

1.      Zaobserwowane u dziecka sińce i inne urazy poddaje się ocenie pielęgniarskiej                     
i odnotowuje w zeszycie zdarzeń. Jeśli pielęgniarka uzna, po konsultacji z dyrektorem żłobka,
że urazy mogą wskazywać na stosowanie wobec dziecka przemocy fizycznej lub molestowania, sporządza stosowną dokumentację opatrzoną datą i podpisami – własnym oraz dyrektora. sporządzeniu notatki informuje się odbierającego dziecko rodzica lub osobę upoważnioną.

2.      Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane u dziecka ponownie, bądź jeżeli urazy stwierdzone po raz pierwszy nie budzą wątpliwości w ocenie personelu żłobka, że są one skutkiem stosowanej przemocy, dyrektor żłobka obowiązany jest złożyć do najbliższej jednostki policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad dzieckiem.

3.      Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 dołącza się uwierzytelnione kopie dokumentacji z ust. 1.

4.      Jeżeli uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, dyrektor żłobka zobowiązany jest wezwać pogotowie ratunkowe, zawiadamiając jednocześnie policję.

 

§ 19

Postępowanie w przypadku nagłym, zagrażającym zdrowiu i życiu dziecka.

1.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w żłobku pracownicy mają obowiązek stosowania  „Procedury bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Żłobku Gminnym w Brzeźnicy” oraz „Procedury bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Żłobku Gminnym w Nagawczynie”.   

2.      W przypadku zagrożenia zdrowia i życia dziecka pracownicy odpowiedzialni za sprawowanie opieki, zobowiązani są do udzielenia pierwszej pomocy,  niezwłocznego wezwania karetki pogotowia oraz powiadomienia  o zaistniałym fakcie dyrektora żłobka. Szczegółowe zasady postępowania określa „Procedura postępowania w przypadku udzielania pierwszej pomocy w Żłobku Gminnym w Brzeźnicy” oraz
„Procedura postępowania w przypadku udzielania pierwszej pomocy w Żłobku Gminnym w Nagawczynie”.

3.      W przypadku stwierdzeniu zgonu dziecka dyrektor żłobka zobowiązany jest do powiadomienia rodziców.

4.      W przypadku  zgonu dziecka dyrektor żłobka powiadamia Policję.

 

 

§ 20

Postępowanie w przypadku wystąpienia wydarzeń nietypowych

1.      W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu dzieci przebywających
w żłobku, rodziców dzieci i osób pracujących (pożar, klęska żywiołowa), dyrektor żłobka odpowiada za organizację  i realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia we współpracy z innymi służbami. 

2.      W przypadku wystąpienia epidemii dyrektor żłobka zawiadamia Terenowy Inspektorat Sanitarny i postępuje zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

3.      W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej, dyrektor żłobka zarządza wywieszenie flagi narodowej przepasanej kirem.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ŻŁOBKA I OBSADA OSOBOWA 

§ 21

1.      W Żłobkach Gminnych w Dębicy tworzy się następujące stanowiska pracy:

a)      Dyrektor Żłobka

b)      Pielęgniarka

c)      Opiekunka dziecięca

d)      Sekretarka

e)      Pomoc opiekunek

f)       Konserwator

g)      Sprzataczka

2.  Kontrolę wewnętrzną w żłobku sprawują: dyrektor oraz pracownicy w granicach pełnomocnictw udzielonych przez dyrektora żłobka.

 

§ 22

Do podstawowych obowiązków dyrektora należy:

1.      Reprezentowanie żłobka na zewnątrz. 

2.      Dokonywanie czynności prawnych i składanie oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego na mocy udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

3.      Prowadzenie spraw żłobka w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Dębica. Do czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy Dębica.

4.      Prawidłowa realizacja polityki kadrowej i płacowej żłobka.

5.      Zarządzanie powierzonym mieniem.

6.      Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje regulaminy i zarządzenia. 

7.      W miarę potrzeby dyrektor żłobka udziela pełnomocnictw i upoważnień pracownikom żłobka
w formie pisemnej.

8.      Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje główna księgowa, pielęgniarka lub inna osoba wskazana przez dyrektora.

9.      Dyrektor żłobka jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników.

10.  Dyrektor określa szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień poszczególnych pracowników.

 

§ 23

Do głównych obowiązków opiekunek dziecięcych należy:

1.      Poznanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka. 

2.      Kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych  
i zabawie. 

3.      Prowadzenie zajęć edukacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka.

4.      Dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

5.      Redagowanie i nadzór nad realizacją codziennego planu pracy opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnej.

6.      Szkolenie pracowników Żłobka w zakresie zagadnień opiekuńczo-wychowawczych zgodnie
z  potrzebami.

7.      Współpraca z Rodzicami w kierunku ujednolicenia metod postępowania z dzieckiem  w wieku żłobkowym – wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

8.      Dbanie o dobro zakładu pracy, używanie mienia Żłobka zgodnie z przeznaczeniem.

9.      Udzielanie informacji rodzicom dotyczących pobytu dziecka w żłobku.

10.  Nakrywanie do stołu, roznoszenie posiłków, karmienie dzieci.

11.  Wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych:

a)   pomoc dziecku w korzystaniu z nocnika lub toalety, przewijanie dzieci,

b)  rozbieranie i ubieranie dzieci przed snem i po spaniu,

c)   codzienne ścielenie łóżek i leżaków,

d)  wietrzenie pomieszczeń,

12.  Dbanie o porządek i estetykę pomieszczeń, w których przebywają dzieci oraz o dobry stan sprzętu i zabawek, utrzymywanie ich w czystości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 § 24

Do głównych obowiązków pomocy opiekunek należy:

1.      Poznanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka. 

2.      Kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych
i zabawie. 

3.      Pomoc w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych   we współpracy  z opiekunami.

4.      Dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

5.      Nakrywanie do stołu, roznoszenie posiłków, karmienie dzieci.

6.      Wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych: 

a)   pomoc dzieciom w korzystaniu z nocnika lub toalety , przewijanie dzieci, 

b)  rozbieranie i ubieranie dzieci przed snem i po spaniu,

c)   codzienne ścielenie łóżek i leżaków,

d)  wietrzenie pomieszczeń.

7.      Dbanie o porządek, czystość, estetykę sal zajęciowych oraz o dobry stan sprzętu  i zabawek, utrzymywanie ich w czystości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 25

Do głównych obowiązków pielęgniarki należy:

1.      Prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. 

2.      Dbanie o zdrowie i prawidłowy rozwój  psychofizyczny dzieci.

3.      Szkolenie innych pracowników żłobka w zakresie zagadnień dotyczących zdrowia  i rozwoju dziecka.

4.      Dbanie o porządek, czystość i estetykę pomieszczeń, w których przebywają dzieci oraz o  stan sprzętu i zabawek, utrzymywanie ich w czystości, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.      Udzielanie wskazówek wychowawczych i zdrowotnych rodzicom, prowadzenie oświaty zdrowotnej.

6.      Czuwanie nad terminami ważności badań okresowych i książeczek zdrowia.

7.      Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zachorowań.

8.      Przeprowadzanie kontroli wewnątrzzakładowych dotyczących stanu sanitarno- higienicznego placówki. 

9.      Nakrywanie do stołu, roznoszenie posiłków, karmienie dzieci.

10.  Wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych:

a)   pomoc w korzystaniu z nocnika lub toalety, przewijanie,

b)  rozbieranie i ubieranie dzieci przed snem i po spaniu,

c)   codzienne ścielenie łóżek i leżaków,

d)  wietrzenie pomieszczeń.

 

§ 26

Do głównych obowiązków sprzątaczki należy:

1.      Utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń Żłobka.

2.      Dostarczanie posiłków na sale oraz pomoc przy ich wydawaniu.

3.      Sprzątanie po posiłkach.

4.      Dbałość o stan sprzętu, zabawek, śliniaczków.

5.      Zmywanie i wyparzanie naczyń.

6.      Zastępowanie opiekunki w przypadku jej nieobecności na sali.

7.      Dbałość o stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń w tym dezynfekcję nocników.

8.      Dbałość o czystość oraz zmianę pościeli.

9.      Przygotowywanie rzeczy przeznaczonych do pralni.

10.  Dbanie o ład i porządek w pomieszczeniu gospodarczym.

11.  Przejmowanie obowiązków zgodnie z wprowadzonym systemem zastępstw. 

12.  Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora Żłobka lub osobę pełniącą zastępstwo.

 

§  27

Do głównych obowiązków konserwatora należy:

1.      Stała konserwacja maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu pozostającego na wyposażeniu Żłobka.

2.      Utrzymanie w stałej sprawności urządzeń wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych znajdujących się na terenie Żłobka.

3.      Naprawa zamków, drzwi, mebli, urządzeń terenowych i sprzętu gospodarstwa domowego.

4.      Terminowe usuwanie wszystkich usterek wpisanych do zeszytu zleceń konserwatora  i potwierdzenie ich wykonania.

5.      Udział w przeglądach technicznych.

6.      Utrzymanie w czystości terenu przylegającego do zabudowań Żłobka: zamiatanie chodników, opróżnianie koszy na śmieci, grabienie liści. 

7.      Utrzymanie w należytym porządku zieleni: koszenie trawników, regulacja żywopłotów, pielenie ogródka.  

8.      W okresie zimy usuwanie  śniegu i lodu  z chodników, podjazdów oraz innych przejść komunikacyjnych stosując środki zapobiegające skutkom gołoledzi. 

9.      Dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona mienia i używanie go zgodnie  z przeznaczeniem.

 

§ 28

Pracownicy żłobka mają obowiązek:

1.      Zapoznania się z przepisami prawa i właściwego ich stosowania w powierzonym zakresie działania.

2.      Terminowego załatwiania spraw.

3.      Prawidłowego ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji Żłobka oraz jego wyposażenia.

4.      Sumiennego wykonywania powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poleceniami przełożonego.

5.      Przestrzegania tajemnicy służbowej, w tym ochrony danych osobowych.

6.      Uzgadniania z przełożonymi sposobu realizacji powierzonych zadań i informowania 
o napotkanych trudnościach.

7.      Przedkładania spraw do kontroli osobom upoważnionym.

8.      Zastępowania współpracowników podczas urlopu i choroby.

9.      Ustawicznego samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji i brania udział w szkoleniach.

10.  Współpracy z innymi pracownikami Żłobka i instytucjami zewnętrznymi w zakresie wykonywania powierzonych zadań.

11.  Efektywnego wykorzystania czasu pracy i wykonywania zadań z należytą starannością.

12.  Wykonywania doraźnych zadań zleconych przez przełożonego.

13. 
Zachowania uprzejmości, życzliwości, a także poszanowania godności w kontaktach międzyludzkich w miejscu pracy i poza nim.

14.  Przestrzegania Regulaminu Pracy, przepisów bhp i p/poż.

15.  Usprawniania organizacji, metod i form pracy na swoim stanowisku pracy.

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY USTALANIA OPŁAT W ŻŁOBKU I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 29

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

1.      Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny. Zasady odpłatności za Żłobek reguluje:

2.      Uchwała Nr XX/228/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 15 lipca 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/506/2018 Rady Gminy Dębica z dnia 6 czerwca 2018r. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Dębica oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.

3.      Opłata za Żłobek składa się z:

-          opłaty za pobyt, 

-          dodatkowej opłaty za korzystanie z wydłużonego czasu przebywania dziecka w Żłobku (powyżej 10 godz.) 

-          opłaty za wyżywienie ustalonej przez dyrektora żłobka  w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, do wysokości maksymalnej stawki dziennej określonej
w uchwale Rady Gminy.

4.      Opłata za wyżywienie przyjmowana jest za rzeczywistą ilość dni pracy żłobka  w miesiącu.

5.      Zwrot kosztów wyżywienia oraz zwrot opłaty za pobyt dokonywany jest za okres  nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych danego dziecka,
w wysokości proporcjonalnej do okresu zgłoszonej nieobecności.

6.      Koszty zajęć dodatkowych organizowanych w żłobku ponoszą rodzice w pełnej wysokości ustalonej przez dyrektora żłobka. Odpłatność ta zawiera zwrot kosztów, nie zawiera zysku.

7.      Opłaty za korzystanie z usług żłobkowych naliczane są na koniec każdego miesiąca i wnoszone są przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka objętego opieką do 10 dnia miesiąca następującego po nim na rachunek bankowy żłobka.

 

§ 30

Zasady finansowego utrzymania Żłobka

1.      Żłobek uzyskuje środki finansowe w 100% z Gminy Dębica na podstawie sporządzonego planu finansowego obowiązującego w danym roku budżetowym.

2.      Żłobek posiada odrębny rachunek bankowy.

3.      Żłobek może otrzymywać darowizny, które odprowadzane są na rachunek Gminy Dębica.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1.      Pierwszy nabór do Żłobka w Nagawczynie przeprowadza się w okresie od 2 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem iż okres składania wniosków nie może być krótszy niż dwa tygodnie.

2.      Przy pierwszorazowym przyjęciu stosuje się następujące kryteria punktowe

 

Lp.

Opis kryterium

Punktacja

1.

Zamieszkanie:

a)      oboje rodziców zamieszkuje na terenie Gminy Dębica

b)      samotny rodzic zamieszkuje na terenie Gminy Dębica

c)      rodzice nie mieszkają na terenie Gminy Dębica

 

20

20

0

2

Zatrudnienie/nauka w systemie dziennym, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego,

a)      oboje rodzice pracują/uczą się w systemie dziennym, prowadza gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą

b)      rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje / uczy się w systemie dziennym; prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą

c)      jeden z rodziców pracuje / uczy się w systemie dziennym; prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą

 

 

20

 

20

 

 

10

 

3

 

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

 

 

3

4

Niepełnosprawność

a)      dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub ma rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością

b)      oboje lub jeden z rodziców dziecka którego dotyczy wniosek legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

 

3

 

 

3

 

5

Deklarowany czas pobytu dziecka w Żłobku

a)      8 i więcej godzin

b)      od 5 do 8 godzin

c)      poniżej 5 godzin

 

10

2

0

 

6.

 

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Żłobka

 

1

 

 

3.      Data i kolejność złożenia wniosku w okresie pierwszego naboru nie wpływa na przyjęcie do żłobka