Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór żłobki

Zasady naboru

ZASADY REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

 1. Rekrutacja do Żłobków w Kędzierzynie-Koźlu odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
 2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w załączniku nr 1 oraz w  statucie żłobka.
 3. Zapisy do Żłobka odbywają się w systemie ciągłym – całorocznym, tj. w miarę posiadania wolnych miejsc w Żłobkach w Kędzierzynie-Koźlu.
 4. Nabór jednorazowy skumulowany odbywa się w chwili przejścia dzieci do przedszkoli tzn. następuje jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących i do 10 czerwca każdego roku zostaną podane do publicznej wiadomości wstępne listy dzieci przyjętych od 01 września danego roku. 
 5. Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od: 
  - miejsca na liście oczekujących, wskazywanego przez system, 
  - ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.
 6. Rodzic chcący zapisać dziecko do Żłobka loguje się w systemie elektronicznego naboru do Żłobków w Kędzierzynie-Koźlu: 
  - w systemie zapisuje dziecko do 1 żłobka w Kędzierzynie-Koźlu,
  - drukuje WNIOSEK wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami,  następnie składa do żłobka w celu  zarejestrowania.
 7. W przypadku nie posiadania dostępu do Internetu, na prośbę rodzica/opiekuna prawnego dziecka zapisu może dokonać dyrektor lub upoważniony pracownik Żłobka.
 8. Potwierdzony Wniosek określa miejsce na liście oczekujących do wybranego żłobka.
 9. Przez okres trzech miesięcy dziecko jest zapisane na liście oczekujących. Przed upływem tego terminu rodzic otrzyma e-maile (jeden w terminie 30 dni od daty utraty ważności wniosku,  a drugi 7 dni od daty utraty ważności wniosku) z przypomnieniem o konieczności przedłużenia ważności wniosku. Brak potwierdzenia spowoduje automatyczne usunięcie przez system z listy oczekujących.
 10. Dzieci kontynuujące uczęszczanie do Żłobka nie biorą udziału w ponownej rekrutacji. 


KRYTERIA NABORU 

1.Do Żłobków w Kędzierzynie-Koźlu mogą być zapisywane dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

2.Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku.

3.Do Żłobków w Kędzierzynie-Koźlu przyjmowane są dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni:

a) mieszkają na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;

 b) rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą;

c) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony lub uczący się w trybie dziennym, lub świadczący usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

d) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko, którego dotyczy wniosek.

e) dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo uczęszczające do żłobka w roku, w którym dziecko ma być przyjęte.

f) dziecko, którego dotyczy wniosek, wychowuje się  w rodzinie zastępczej.

g) dziecko lub rodzice/opiekunowie prawni dziecka, którego dotyczy wniosek posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

h) dziecko, którego dotyczy wniosek wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.